Ing. David Farský – ředitel společnosti Soliditet, s. r. o.


Ing. David Farský, foto: Robert Vano
Ing. David Farský, foto: Robert Vano
12.11.2011 16:00 | Soňa Matochová

 

 

 

 

"Ojedinělost v kladném slova smyslu vidím v kombinaci kreditních a marketingových informací."Ing. David Farský

 

 

 

 

Společnost Soliditet, s. r. o. se zabývá poskytováním informací týkajících se solventnosti a ekonomického zdraví společností, se kterými se jako podnikatel dostáváte do obchodního styku, a také službami určeným marketérům a obchodním šéfům českých i zahraničních firem. Ředitel společnosti, Ing. David Farský, vás nenechá pochybovat o aktuálnosti a potřebnosti služeb, které nabízí. Současně však rozhovor prostřednictvím jeho odpovědí nabízí i zajímavý pohled na současnou ekonomickou recesi, o které se v médiích hovoří stále častěji. Sám potvrzuje, že nynější situace nahrává monopolům a rozevírá pomyslné nůžky – daří se „společnostem, které nabízejí buď luxus a kvalitu, nebo low-end“.

Ing. David Farský, foto: Robert Vano
Foto: Robert Vano

 

Ve společnosti Soliditet, s. r. o., která poskytuje informace týkající se solventnosti, marketingové a finanční stránky českých i zahraničních firem, jste zodpovědný za strategické směřování a celkové řízení. Jaká je filozofie vaší firmy, na které je založena?

Otevřenost, rozvoj, férovost, široká zodpovědnost, to jsou hodnoty, které prosazujeme, a kterým sami věříme. Snažíme se vytvářet prostředí vzájemné podpory a důvěry.

 

Na jaké konkrétní produkty a služby se v současné době vaše společnost především zaměřuje?

Poptávka je zaměřena na informační komplexnost a zároveň přesnost v detailu. V tomto směru rozvíjíme obě části našeho produktového portfolia. První z nich, která pomáhá řízení kreditního rizika, je reprezentována produkty s příznačnými názvy Lustrátor a Systém sledování vazeb. Druhou část portfolia, tzv. obchodně-marketingovou, zastupuje naše silná vlajková loď Albertina a na ni navazující služby přímého marketingu.

 

Dnešní podnikatelské prostředí si žádá inovace a služby flexibilně reagující na poptávku. V čem lze společnost, kterou vedete, považovat za výjimečnou a inovativní?

Hodnocení výjimečnosti firmy bych ponechal na našich klientech. Osobně jsem vždy viděl výjimečnost v lidech, jakými se vám podaří obklopit. Už jen fakt, že změnám a rozhodnutím nebrání osobní antipatie, nekompetentnost či jen slabá vůle kooperace, považuji za obrovskou hodnotu. Na tým v Soliditet jsem měl obrovské štěstí. Je kompaktní a plný svébytných osobností s různorodými zkušenostmi. Motivovaný tým už z podstaty nemá problém s inovativností produktu.

 

Nabízíte v rámci českého trhu produkty, které jsou ojedinělé, nebo existuje v oblasti úvěrových registrů a poskytování finančních a kreditních informací dnes již velká konkurence?

Konkurence v tomto oboru pochopitelně existuje. Neřekl bych však, že ji vnímáme příliš silně.

Ing. David Farský, foto: Robert Vano
Foto: Robert Vano

 

Co specifického podle vás nabízí vaše společnost a co ji odlišuje od ostatních, pohybujících se v této oblasti?

Ojedinělost v kladném slova smyslu vidím v kombinaci kreditních a marketingových informací. Zároveň se snažíme, aby naše produkty byly čím dál více „user friendly“. Do této oblasti jsme za poslední období investovali nemalé peníze. A v neposlední řadě je přidanou hodnotou přístup a způsob komunikace našeho týmu s klienty. Sice to zní jako klišé, ale existuje řada firem, které se svými zákazníky jednají jako s někým, kdo je obtěžuje a brzdí v jejich administrativní rutině.

 

Zkusíte, prosím, vysvětlit podnikateli, který se s podobnými službami ještě sám nesetkal, proč by se měl zajímat o produkty vaší společnosti?

Každý podnikatel hledá nový trh, klienty, vstupuje do obchodních vztahů a potřebuje ochránit své peníze a investice. My jsme schopni pro něj nalézt, a za pomoci služeb přímého marketingu oslovit potenciální zákazníky, zároveň zajistit správné a komplexní informace, které mu umožní rozkrýt ekonomický rozměr těchto vazeb a jejich příslušné riziko. Náklady podnikatele vynaložené do segmentace trhu a jeho oslovení přes Soliditet jsou v porovnání s výsledkem zcela zanedbatelné.

 

Jaké hlavní výhody jako podnikatel spolupracující s vaší společností získávám?

Vidíte dál než ostatní, jste schopni lépe rozkrýt potenciál umístění produktů a služeb na trhu, lépe odhadnout tržní i finanční pozici vaší firmy i obchodních partnerů ve střednědobém horizontu.

 

Proč jsou podle vás služby, které vaše společnost nabízí, nyní tak důležité?

V zásadě existují dva typy společností. Ty, které v době krize mezi prvními škrtají náklady na marketing. Anglický pojem „cost cutting“ zní v české transkripci velmi trefně. A ty, které i v krizi vidí příležitost. Zejména pro takové společnosti, které si připustí myšlenku, že i v době krize je třeba vydávat „energii“ a nikoliv různými řezy osekávat a podřezávat budoucnost, máme řadu efektivních řešení.

 

Společnost Soliditet je součástí mezinárodní skupiny. Jak vnímáte v kontextu mezinárodního zastoupení společnosti její pozici na českém trhu?

Naše pozice je na českém trhu velmi pevná a její začlenění do silné mezinárodní skupiny Bisnode jen tuto pozici zesiluje. Bisnode je totiž vedoucím poskytovatelem digitálních obchodních informací v Evropě, současně však klade významný důraz na lokální zaměření. V dohledné době díky know-how našeho vlastníka přineseme na český a slovenský trh naprosto nové produkty a služby, které na jiných evropských trzích ve skupině stabilně velmi dobře fungují.

 

Vaše společnost působí na českém trhu již devatenáct let. Jak byste zpětně hodnotil progresi vaší společnosti?

Společnost vznikla téměř „garážově“ v rámci raného českého podnikatelského prostředí, a tak si logicky postupně prošla všemi možnými fázemi vývoje. Od prvotního nadšení zakladatelů až po mentální změnu vnímání firmy jako rostoucího organismu. Měnil se i způsob řízení, od hledání té správné míry sebevědomí až po vystřízlivění z vlastních úspěchů. Dnes je firma připravena na další intenzivní růst se standardizovanými procesy.

 

Představuje oblast poskytování marketingových, finančních a kreditních informací o firmách v České republice i v zahraničí v současné době lukrativní odvětví?

Určitě skýtá obrovské možnosti. Existují pochopitelně oblasti, které jsou co do absolutního finančního objemu výnosnější, ale informace a jejich hodnota mají budoucnost. Z hlediska střednědobého a dlouhodobého se jedná o velmi lukrativní odvětví.

 

Dochází v oblasti aktuálnosti služeb a produktů, které nabízí vaše společnost, k určitým změnám?

Ano, neustále přibližujeme naše produkty reálnému informačnímu stavu. V dynamické době, kterou všichni prožíváme, to není paradoxně úplně triviální. Všichni chtějí informace up-to-date a ideálně ještě interpretaci jejich významu. Směr je jasný – maximální aktuálnost a okamžitě získaná přidaná hodnota.

Ing. David Farský, foto: Robert Vano
Foto: Robert Vano

 

V době, kdy roste nejen zadluženost domácností, ale i firem, se zdá být oblast působení vaší firmy jako klíčová. Máte přesto představu, jaká část českých firem považuje výdaje za informace týkající se solventnosti obchodních partnerů, za zbytečné?

Těžká otázka… Obecně v českých luzích a hájích rozšířená nedůvěra ve své okolí v kombinaci s rychlou dobou, která nenahrává strategickému přemýšlení, a někdy i s přehnanou důvěrou v sebe sama, příliš neukazuje na docenění informačních znalostí. Máme na trhu ještě pořádný kus práce před sebou.

 

Vaše společnost si klade za cíl chránit proti potenciálně špatným obchodům a pohledávkám. Jak vysoká je úspěšnost preventivních opatření?

Úspěšnost plně závisí na způsobu integrace našich produktů a řešení do obchodních a rozhodovacích procesů klienta. My se snažíme ve spolupráci s klientem nacházet optimální nastavení. To je ale vždy individuální. Hovoříme-li o kreditních informacích, pak každý jednotlivý zákazník vnímá riziko, které za pomoci Soliditet snižuje, odlišně. Smyslem řízení kreditního rizika není jeho totální eliminace, ale nalezení jeho správné míry. Ta vždy záleží na vnitřních a vnějších okolnostech každého podnikatele. Samotná úspěšnost je ovšem znatelná ve všech případech.

 

Mnohé společnosti spoléhají až na řešení nastalých problémů, obracejí se na společnosti zabývající se vymáháním pohledávek a spoléhají na soudy. Proč byste jim takový postup nedoporučoval?

Téměř vždy dochází k případům, že obchodní partner nezaplatí, ať se ochráníte sebevíc. Já ovšem tvrdím, že při využití našeho know-how se počet takových případů razantně snižuje. A v případě, že problém nastane, pak jsme schopni nabídnout i řešení, které efektivně pomůže pohledávku vymoci.

 

Jaký typ podnikatelského subjektu představuje vašeho typického klienta?

Disponujeme téměř dvěma tisíci klienty. Od velkých až po střední a menší, snad ze všech oborů. Jsme schopni „ušít“ produkt jak pro banku, tak i pro živnostníka.

 

Jak velký je zájem o vaše služby?

Zájem se liší dle subjektu a oboru podnikání, ze kterého klient pochází. V tržním segmentu "banky a finance" a v segmentech jemu podobným, zákazník přesně ví, co chce, a poptává již konkrétní typ řešení. U ostatních je to mnohdy o edukaci. Paradoxem je, že řada firem či podnikatelů nikdy nevyužila produkty, které obsahují kreditní informace či služby, které umožňují velmi efektivně zaměřovat a oslovovat potenciální klienty. Síla kombinace kreditních a marketingových informací je například v tom, že jsme schopni adresovat jen zdravou část trhu.

 

Jakým způsobem jsou v rámci spolupráce s vaší společností využívány dotace plynoucí z Evropské unie?

Existují různé dotační programy, které umožňují nákup informačních služeb. My sami je ovšem nijak nepropagujeme. Administrativa s nimi spojená převyšuje efekt, který jsme si odhadli. Spíše se s nimi setkáváme přes naše klienty, kteří čerpají prostředky při nákupu našich řešení.

 

V současné době se opět hovoří o finanční krizi. Všímáte si určitých alarmujících změn, které napovídají, že se českému podnikatelskému prostředí skutečně příliš nedaří?

Domnívám se, že v řadě odvětví středního a velkého byznysu situace není příliš špatná a je poslední roky poměrně stabilní. Největší problém se zdá být v B2C sektoru, tedy tam, kde jsou společnosti velmi přímo napojeny na koupěschopnost spotřebitelů. Výjimkou pak jsou samozřejmě síťová odvětví, jako je například energetika, kde k velkým výkyvům nedochází.

 

Jakým společnostem se podle vás v současné době postižené stigmatem nedostatku finančních prostředků a ekonomické represe bude paradoxně dařit?

Společnostem, které lapidárně řečeno nabízejí buď luxus a kvalitu, nebo low-end. Dále všem různým typům monopolů.

Ing. David Farský, foto: Robert Vano
Foto: Robert Vano

 

Přesto i ve ztížených ekonomických podmínkách budou vždy společnosti, které obstojí. Jakým způsobem je podle vás možné jako podnikatel úspěšně přežít finanční krizi?

Je třeba se pokoušet být stále něčím zajímavý, či výjimečný. A sledovat poptávku. Je třeba prostě produkovat to, co se v rámci byznysu vyplatí. To je čisté podnikatelské hledisko. V době krize se může v řadě odvětví rychle měnit tržní potřeba, proto je dobré si raději dvakrát rozmyslet, co za náklady odřízneme a co má smysl zainvestovat. Je nutné sledovat navazující odvětví a jejich trendy. A samozřejmě je nutné mít štěstí a být ve správný čas na správném místě.

 

Jaký je váš osobní názor na možná řešení současné ekonomické situace, o které se neustále hovoří nejen v médiích?

Nejsem profesionální makroekonom, i když jsem tento obor vlastně vystudoval. Řešení, dle mého, souvisí s analýzou příčin krize jako takové. Kořeny aktuální krize je nutné hledat již v druhé polovině 90. let, tedy před více než deseti lety. Naše současná ekonomická situace má přímou souvislost s tzv. internetovou bublinou, následovanou různými opatření FED v USA, v kombinaci se zahraničním obchodem USA a Číny, navazující krizí hypoteční, v některých ohledech velmi netransparentně fungujícími finančními trhy. Žijeme v globálním světě, neexistuje jednoduché lokální řešení. Všechny momenty, které zapříčinily současný stav, by se měly stát východiskem pro hledání způsobů řešení. Nesmí však existovat příliš silný tlak, ze strany těch, kterým finanční krize v zásadě vyhovuje.

 

Přišlo skutečně období finanční krize, nebo se jedná z velké části především o problém uměle vytvořený médii?

Spíše než krize finanční je zde ekonomická recese. Problém samotný nejde na vrub médiím. Ostatně v dnešní době má každý možnost sledovat média jak mainstreamová, tak i alternativní. Každý se může dopídit ke znalosti objektivních souvislostí. Krom faktů, které jsem zmínil v předchozí odpovědi, je zde obecně problém s důvěrou. Důvěra je pro pozitivní vývoj ekonomiky velmi klíčová. Dle mého názoru je jedním z faktorů, které ovlivňují tendenci spadnout do recese či krize komplexní vnímání důvěry, a to v politický systém a politickou garnituru, ve snadnost či složitost vymáhání práva, ve způsob fungování sociálního systému a dovolím si ještě přidat důvěru ve sdílení morálních a společenských hodnot.

 

Co by měl znát podle vás začínající podnikatel o možnostech finančních a kreditních informací o firmách, se kterými hodlá spolupracovat?

Jsem přesvědčen, že ti, kteří rozjíždějí vlastní byznys a hledají strategické partnery, např. dlouhodobé dodavatele, či poskytují služby a produkty, lidově řečeno „na fakturu“, pak hazardují s vlastním majetkem, pokud nevyužívají řízení svých procesů na základě finančních a kreditních informací.

 

Jaké informace jsou podle vás stěžejní, vstupujeme-li do obchodních vztahů s novými zákazníky a odběrateli?

Vždy se jedná o kombinaci informací. Mám na mysli informace o stabilitě, tedy finančním zdraví obchodních partnerů, odhad jejich ekonomického vývoje. Klientům je poskytujeme v komplexní podobě. Důležité jsou ale i reference, které je možno o svých partnerech získat a následně je třeba pracovat s podmínkami zajištění obchodních vztahů, resp. ochranou sebe sama.

 

Jak rychle je vaše společnost schopna poskytnout informace, které potřebuji znát o solventnosti svého obchodního partnera?

Ihned. Téměř všechny informace jsou pro klienty k dispozici on-line.

 

Mezi vaše služby patří také registrace faktur. Jak to přesně funguje v praxi a je to zajímavé pro úplně všechny členy? Mohou si to pořídit i nečlenové?

Systém je poměrně jednoduchý. Všem, kteří mají o takovou registraci zájem, nabízíme monitoring, zda a přesně kdy jim jejich odběratel zaplatil za dodávku jejich zboží či služby. Tyto informace jsou pak dále sdíleny v našich informačních systémech. Každý uživatel se pak může seznámit s tím, jaké platební chování ten který podnikatelský subjekt má. Což je samozřejmě pro obchodování velmi cenná informace.

 

Děkuji za rozhovor.

 

 

Ing. David Farský – ředitel společnosti Soliditet, s. r. o. www.soliditet.cz  

Text: Soňa Matochová

Foto: Robert Vano www.robertvano.cz

Make up: Mili Dvořáková

Foceno v restauraci Zlatý had www.zlatyhad.cz

Publisher: magazín Best of www.ibestof.cz

Ing. David Farský, foto: Robert Vano
Ing. David Farský, foto: Robert Vano
Ing. David Farský, foto: Robert Vano


Tagy: business, dotace, ekonomika, podnikání

Partneři

Restaurace Zlatý had
Soliditet, s.r.o.


KomentářeKategorie
Příbuzné články
Patrik Nový - ředitel KB SmartSolutions
Patrik Nový - ředitel KB SmartSolutions

22.04.2020 | Patrik Nový byl spoluzakladatelem, členem představenstva a akcionářem úspěšné start-up pojišťovny ...


Jan Vážný – obchodní zástupce Moto Italia
Jan Vážný – obchodní zástupce Moto Italia

19.02.2020 | Značka Ducati má za sebou rekordní rok na českém trhu. Loni si zákazníci zaregistrovali 243 nových ...


Tomáš Loukota – dovozce Suzuki ČR
Tomáš Loukota – dovozce Suzuki ČR

25.01.2020 | Do zastoupení japonské značky Suzuki přivedla šéfa motocyklové sekce Tomáše Loukotu celoživotní ...


Michal Janda – Food and Beverage manager hotelu Grandium
Michal Janda – Food and Beverage manager hotelu Grandium

11.11.2019 | Michal Janda má na starost kompletní gastronomický provoz pražského hotelu Grandium. Vystudoval ...


Milan Švára – ředitel Le Hotels Group
Milan Švára –  ředitel Le Hotels Group

07.10.2019 | Hotelový skladatel puzzle dílků. Tak sám sebe označuje generální ředitel Milan Švára. Jeho ...