JUDr. Stanislav Mečl – advokát, majitel advokátní kanceláře Mečl Legal


Stanislav Mečl
19.06.2018 21:55 | Eva Procházková

Narodil se v Havířově, práva vystudoval na Univerzitě Karlově v Praze. Je členem Unie obhájců a Jednoty českých právníků. Po letech praxe jako náměstek nejvyššího státního zástupce a advokáta ve velké mezinárodní advokátní kanceláři si založil svou advokátní kancelář Mečl Legal. Přál si více profesní volnosti a možnosti vlastních rozhodnutí. Sází především na vlídnost ke klientům a příjemné prostředí. Najal si proto prostor v tzv. Operu v centru Prahy.

Stanislav Mečl

foto. Tino Kratochvil

Co klienty do takových prostor přitahuje?

Kromě důvěry a odborné pověsti naši klienti pozitivně vnímají prostředí, ve kterém působíme a pracujeme, unikátní prostory tzv. Štenclova domu. Je to dobrá a ceněná adresa. Mnozí z klientů dávají přednost tomu, že mohou svůj čas trávit v „ne ryze právnickém prostředí“. V Operu se často odehrávají i různé kulturní a společenské události, členy jsou jak podnikatelé, tak i umělecky založení lidé. Opero nám poskytlo zabezpečenou kancelář – diskrétní, příjemné a bezpečné zázemí pro výkon naší praxe, můžeme ale využívat i prostory společné. Máme rádi umění, architekturu, design, můžeme klientům, kteří se zajímají o umění, poskytovat právní servis i v těchto zajímavých interiérech.

Co vaše kancelář klientům nabízí?

Mečl Legal advokátní kancelář jsem zakládal jako tzv. butikovou advokátní kancelář, vysoce specializovanou na oblast trestního práva, s výrazným akcentem na oblast hospodářské kriminality, kybernetické kriminality, trestnou činnost korporací či trestnou činnost páchanou proti nim a compliance. Zabýváme se také komplexně problematikou zajištění náhrady škody pro poškozené subjekty i obecně oblastní výnosů z trestné činnosti a problematikou praní peněz. Budujeme malý tým schopných inovativního, progresivního myšlení napříč odvětvími práva, což je pro oblast hospodářské kriminality nanejvýš důležité.

Čím jste odlišní od ostatních kanceláří?

Nepochybně se odlišujeme zkušenostmi a záběrem našich aktivit. Zkušenosti jsme nasbírali na všech stupních státního zastupitelství, od okresního po nejvyšší, a to v pozici řadového státního zástupce i v pozici vedoucího státního zástupce. Můžeme se pochlubit zkušenostmi z poradních sborů několika ministrů českých vlád, působením v Radě Justiční Akademie, přednáškovou a akademickou činností pro klienty i studenty práva.

Stanislav Mečl

foto. Tino Kratochvil

Je vaše nabídka něčím netradiční?

Jsou to standardní služby právního zastoupení v trestních věcech a věcech autorských a jiných nehmotných práv, zabýváme se navíc trestněprávními analýzami obchodních vztahů, trestněprávními aspekty due diligence či transakčního poradenství. Máme zkušenosti s criminal compliance, edukací zaměstnanců korporací v této oblasti. Vedle toho se také zabýváme problematikou podmíněných propuštění z výkonu trestů a upuštění od výkonu jeho zbytku. Jedná se o oblast, které se advokátní kanceláře obvykle věnují okrajově, nárazově.

Vybral jste si advokacii pro svou budoucnost už jako student?

Mým původním záměrem bylo stát se soudcem, ale nakonec jsem se o to vlastně nikdy ani nepokusil. Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy jsem se nechal zlákat nabídkou stát se právním čekatelem Krajského státního zastupitelství v Plzni a nikdy jsem toho nelitoval. Měl jsem báječné školitele doktora Zdeňka Slepičku a bývalého vrchního státního zástupce doktora Augustina Hrbotického. Skvělí odborníci. Z jejich rad a zkušeností čerpám dodnes.

Proč jste se rozhodl otevřít si vlastní advokátní kancelář?

Šel jsem do toho s tím, že bych rád vybudoval něco vlastního, zúročil své velké a mnohovrstevnaté zkušenosti, pokusil se o inovativní přístup k trestnímu právu a o práci advokáta. Neocenitelná pro mne byla více než čtyřletá zkušenost z mezinárodní advokátní kanceláře.

Stanislav Mečl

foto. Tino Kratochvil

Splnila se vaše očekávání?

Myslel jsem, že rozjezd mé vlastní praxe bude pozvolnější, pomalejší. Jsem příjemně překvapen jak zájmem klientů, tak zájmem pro nás pracovat. Pokud jde o zájemce, kteří by se rádi stali členy našeho týmu, věnujeme se jejich výběru poctivě a odpovědně. Potřebujeme vybrat lidi spolehlivé, kooperativní a podnětné, se kterými je „radost pracovat“. A to není tak úplně jednoduché. Pro mne je práce ve vlastní advokátní kanceláři určitě pestřejší a náročnější na čas. Menší tým lidí si musí rozdělit více úkolů. Naprostým základem je spolehlivost, vstřícnost, odbornost.

Čeho si klienti u vás nejvíce cení?

Myslím, že především naší pracovní zkušenosti, hlavně s vysoce specializovanými oblastmi trestního práva a jeho přesahy. Další „plusové body“ získáváme ochotou a schopnostmi najít pro klienta optimální řešení jeho problému, a to i mimo oblast trestního práva. Klientům jsme v některých případech navrhli „byznysové řešení“ jejich problému a takové řešení se nám podařilo dotáhnout do úspěšného konce. Konkrétněji se jednalo o urovnání problému prostředky smluvního práva.

Práci advokátů kdysi zpopularizoval Miloš Kopecký ve filmu Causa králík. Máte i vy svou nezapomenutelnou kauzu, obrátil se na vás někdo s kuriózním přáním?

Kuriózní jsou spíše některé kauzy klientů. Setkáváme se například se stále sofistikovanějšími způsoby, jak podnikatele připravit o jejich zajímavé nemovitosti či výrobní areály prostřednictvím „zajímavě“ pojatých insolvenčních řízení. Jsou to velmi smutné případy, obtížné právně i skutkově, nicméně i tady nacházíme úspěšná řešení.

Stanislav Mečl

foto. Tino Kratochvil

Jak nejlépe vybrat tu „správnou“ advokátní kancelář, jak se vyznat v nabídce?

Nabídka právních služeb je na českém trhu opravdu velká a je z čeho vybírat. Doporučoval bych zajímat se o reference, pověst na trhu, pokud si to situace žádá, nebál bych se ani kooperace více advokátních kanceláří jak na různých věcech daného klienta, tak i na jednom složitějším případu. Rozhodující je ale vedle odborných aspektů také důvěra klienta v konkrétního advokáta.

Chcete v budoucnu své služby rozšiřovat? Jak byste si přál, aby v budoucnu vaše kancelář vypadala?

Rádi bychom patřili k naprosté špičce v těch oborech či oblastech práva, kterým se věnujeme, tedy trestním právu, hospodářské kriminalitě, kybernetické kriminalitě, právu duševního vlastnictví. Tomu také přizpůsobujeme personální i technické podmínky. Chceme patřit mezi inovativní kanceláře, a to jak z pohledu přístupu ke klientům, tak z hlediska interaktivity, využívání IT technologií a podobně.

Co si můžeme představit pod pojmem moderní advokátní kancelář a jaké jsou světové „trendy“ v advokacii?

Podle mého názoru jsou světovým trendem nepochybně právě hlubší specializace kanceláří, větší zapojení IT technologií, a to nejen z pohledu komunikace s klienty, ale také jejich využívání pro potřeby propracovanějších, promyšlenějších analýz a dále maximální možná flexibilita kanceláře.

Máte kontakty se svými kolegy i mimo svou kancelář – vyměňujete si zkušenosti, radíte se, nebo je to „tvrdá konkurence“?

Konkurence na trhu je samozřejmě velká, ale nikoliv taková, aby bránila spolupráci. Pokud si vyhodnotíme, že u případu je žádoucí věc prokonzultovat, kooperujeme s vybranými specialisty jiných kanceláří. Jedná se především o případy z oblasti kybernetické kriminality či některých kauz, které se odvíjejí od správního řízení či jiných typů specifických řízení, např. kauzy fotovoltaických elektráren, kauzy šikanózních či podvodných insolvenčních řízení.

Pokud si to klient přeje, zastupujete ho i v případech, kdy dopředu víte, že nemáte šanci?

Pokud si to klient přeje i přes tuto vědomost, zastupujeme. V některých řízeních je podstatná i možnost minimalizace vzniklých škod či snížení jiných rizik, někdy jde také pocit či potřebu alespoň částečné satisfakce.

Stanislav Mečl

foto. Tino Kratochvil

Co je hlavním pravidlem advokátské etiky, které nesmíte za žádnou cenu porušit? Jak snadno či nesnadno se získává důvěra klientů?

Povinnost mlčenlivosti, diskrétnost, důsledná ochrana zájmů klienta. Takto bych definoval hlavní pravidla. Je ale samozřejmé, že důvěra stojí a padá nejen s pověstí advokáta, ale také s jeho přístupem ke klientovi.

Jak je možné, že je na jeden případ několik právních názorů, je náš právní řád tak benevolentní? Vy sám se podílíte na přípravě nového trestního řádu. Co vám na tom „starém“ nejvíc vadí?

Právní řád je velice komplikovaný a provázaný systém. Někdy se opomenou provázat změny v jednom předpisu s jiným, nebo se nepříliš šťastně vkládají evropské předpisy do českých a je obtížné interpretovat nastalou situaci. Starý trestní řád je přes neustávající a četné novelizace normou poplatnou své době. Navíc byl v mezidobí přijat nový trestní zákoník, a bylo by nanejvýš žádoucí, aby se důsledně provázal se záplatovaným trestním řádem.

Jste spoluzakladatelem SONS. Proč a kdy tato společnost vznikla, komu pomáhá?

Společnost na obranu nespravedlivě stíhaných vznikla jako reakce na stav vyšetřování a náhledu především v kauzách hospodářského charakteru, často také se společenským přesahem. Jde o kauzy, v nichž podle našeho názoru český justiční systém pochybil. Chceme pomoci těm, kterým se v konkrétních řízeních nedostalo spravedlnosti, chceme usilovat o nápravu naprosto zjevných křivd, které mají závažné dopady na život těch, kterých se dotýkají, ale také ovlivňují společenský život, veřejnou správu či správu měst a obcí.

Stanislav Mečl

foto. Tino Kratochvil

Ve své kanceláři se snažíte pomáhat i lidem ve výkonu trestu, případně lidem podmínečně propuštěným. Jak se vám to daří a v čem je největší problém?

Je to jedna z oblastí, na kterou jsme se zaměřili, v níž využíváme mých zkušeností ještě jako náměstka nejvyššího státního zástupce, který měl na starost mimo jiné agendu dozoru státního zastupitelství nad místy, ve kterých dochází k omezování osobní svobody, tedy i věznic. Advokátní kanceláře zpravidla nemívají možnost se těmto otázkám věnovat systematičtěji a s takovou pozorností, jakou si zaslouží. My se o to snažíme a chystáme také například spolupráci se studenty oboru sociální práce na filozofických či jiných fakultách. Potíže souvisejí primárně s omezeními, která pobyt klienta ve vězení provázejí, ale někdy také s nerealistickými očekáváními těchto lidí.

Pracujete jako externista při výuce nových právníků. Jak jsou podle vás připraveni na svou budoucí práci?

Přednáším studentům Právnické fakulty Univerzity Karlovy vybrané aspekty českého trestního procesu a jsem velmi mile překvapen jak jejich zájmem, tak i znalostmi. Proti naší generaci mají výhodu ve větší dostupnosti informací prostřednictvím internetu, v právní praxi některých studentů ještě při studiu, ale také obecně v rostoucím zájmu o obor trestního práva.

 

Děkuji za rozhovor.

Text: Eva Procházková

Korektura textu: Vladana Hallová

Foto: Tino Kratochvil www.tino.cz

Vytvořeno ve spolupráci: LE Hotels Group, hotel Grandior www.le-hotels.cz

Produkce: Michaela Lejsková a Dita Brančíková

Publisher: Profesní magazín Best of www.ibestof.cz

Stanislav Mečl
Stanislav Mečl
Stanislav Mečl
Stanislav Mečl
Stanislav Mečl
Stanislav Mečl

KomentářeKategorie
Příbuzné články
Margareta Křížová, MBA – partnerka společnosti CEAG s.r.o.
Margareta Křížová, MBA – partnerka společnosti CEAG s.r.o.

22.02.2019 | Jedna ze zakladatelek společnosti Central European Advisory Group, která se věnuje obchodním a právním ...


Luděk Šofr - zakladatel jezdeckého spolku Královický dvůr
Luděk Šofr - zakladatel jezdeckého spolku Královický dvůr

16.02.2019 | Luďka musí práce bavit, jinak do ní odmítne investovat energii. Za totality pracoval jako vedoucí ...


Oldřich Kovařík - jednatel OK DESIGN!
Oldřich Kovařík - jednatel OK DESIGN!

05.02.2019 | Oldřich pracoval před revolucí ve výpočetním středisku Českých drah. Opravoval rezervační ...


Taťána Martincová – majitelka Stavebního bazaru
Taťána Martincová – majitelka Stavebního bazaru

23.01.2019 | Taťána přes 20 let provozuje Stavební bazar Količín. Před tím pracovala jako pedagožka ve školce. ...


Tobiáš Súkeník – podnikatel v network marketingu
Tobiáš Súkeník – podnikatel v network marketingu

15.01.2019 | Tobiáš Súkeník je Slovák a žije v Žilině. Jeho práce mu umožňuje cestovat po celém světě ...