Práva zaměstnance a OSVČ na mateřskou a rodičovskou dovolenou


mateřská
17.05.2016 14:09 | redakce

Jakým způsobem mám zažádat o mateřskou?

Dle zákoníku práce náleží zaměstnankyni v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě mateřská dovolená v délce 28 týdnů. Pokud se zaměstnankyni narodí děti dvě a více, nebo se jedná o matku samoživitelku, náleží jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů.

Na mateřskou dovolenou zaměstnankyně zpravidla nastupuje šest týdnů před očekávaným termínem porodu. Je však možné na mateřskou dovolenou nastoupit i osm týdnů před termínem.

V případě komplikovaného těhotenství, může těhotná žena na doporučení lékaře zůstat v klidu domova kdykoliv v průběhu těhotenství. Zde se však jedná o klasickou „neschopenku“.

Žádost o mateřskou dovolenou vystavuje gynekolog. Formulář se následně odevzdává zaměstnavateli.

Před koncem mateřské dovolené je třeba si požádat o rodičovskou dovolenou. Žádost se podává na Úřad práce – Odbor státní sociální podpory.

 

Jak jsou na tom matky - podnikatelky?

Pokud je budoucí matka osobou samostatně výdělečně činnou, má nárok žádat o peněžitou pomoc v mateřství na příslušné Městské správě sociálního zabezpečení. Instituce jí vyplácí dávku dle dosavadní výše pojistného, které si žena platila. Jestliže si žena nemocenské pojištění neplatila, od porodu bude místo peněžité pomoci v mateřství pobírat přímo rodičovský příspěvek. Stejné pravidlo platí i pro matky nezaměstnané.

 

Jaká je výše dávek na mateřské dovolené?

Po dobu trvání mateřské dovolené (28 týdnů) se pobírá tzv. „mateřská“ = peněžitá pomoc v mateřství.

Po dobu trvání rodičovské dovolené (do dvou / tří nebo čtyř let věku dítěte) se pobírá rodičovský příspěvek.

Výše „mateřské“ je sedmdesát procent průměrného hrubého měsíčního příjmu za poslední rok. Výše procent je však ještě redukována dle výše platu. Při výpočtu mateřské se redukuje denní základ, který již odpovídá 70% průměrného denního výdělku. Pokud je denní základ do 888 Kč, počítá se 100 %, pokud je denní základ do 1331 Kč, vypočítává se z částky nad 888 Kč 60 %, jestliže je denní základ do 2662 Kč, z částky nad 1331 Kč se počítá 30 %, s penězi z denního základu nad 2662 Kč se již nekalkuluje.

Výše rodičovského příspěvku je pro všechny stejná, a to celkem 220 000 Kč. Rodič může rodičovský příspěvek čerpat do dvou / tří nebo čtyř let věku dítěte. Záleží na každém, jakou délku čerpání příspěvku si zvolí – dle délky se odvíjí i výše měsíční dávky.

 

Kdy končí rodiči ochranná lhůta?

S ukončením rodičovské dovolené končí také ochranná lhůta. Zaměstnavatel má dle § 47 zákoníku práce povinnost zařadit zaměstnance či zaměstnankyni na jejich původní práci a pracoviště. Pokud by původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, pak je povinen je zařadit podle pracovní smlouvy.

Po uplynutí ochranné lhůty může zaměstnavatel se zaměstnancem či zaměstnankyní ukončit pracovní poměr na základě některého ze zákonných důvodů. Pokud půjde o výpověď (nebo dohodu) z důvodů uvedených v § 52 písm. a), b) nebo c) (zrušení zaměstnavatele či jeho části, přemístění zaměstnavatele či jeho části, nadbytečnost), pak zaměstnanci či zaměstnankyni náleží odstupné.

Je možné rozvázání pracovního poměru během mateřské nebo rodičovské dovolené?

Zaměstnavatel zaměstnankyni v době těhotenství, čerpání mateřské nebo v případě zaměstnance či zaměstnankyně - rodičovské dovolené nesmí dát výpověď.

Bohužel tato ochrana není absolutní, § 54 písm. a) stanoví možnost podat výpověď pro organizační změny uvedené v § 52 písm. a) a b), tedy pokud se ruší zaměstnavatel nebo jeho část, případně přemísťuje-li se (ovšem pokud se přemísťuje v mezích místa výkonu práce dle pracovní smlouvy, pak výpověď dát nemůže). Ostatní výjimky ze zákazu výpovědi v § 54 se pro těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni čerpající mateřskou dovolenou a zaměstnance či zaměstnankyni čerpající rodičovskou dovolenou nepoužijí. Pokud by zaměstnanci či zaměstnankyni byla dána výpověď podle § 52 písm. a) nebo b), pak jim přísluší odstupné ve výši stanovené v § 67.

Kdyby i přes výše uvedené byla výpověď ze strany zaměstnavatele podána (s výjimkou výpovědi dle § 52 písm. a) či b), šlo by o neplatnou výpověď z důvodu rozporu se zákonem. V takovém případě pak zaměstnanec či zaměstnankyně musí rychle jednat: zaměstnavateli bez zbytečného odkladu písemně oznámit, že trvá na tom, aby jej / ji nadále zaměstnával. Když tak zaměstnanec či zaměstnankyně učiní,  pracovní poměr nadále trvá. Ve dvouměsíční lhůtě ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím výpovědní lhůty, pak musí zaměstnanec / zaměstnankyně, respektive jejich právní zástupce, podat žalobu na neplatnost výpovědi z pracovního poměru.

Naopak zaměstnanec či zaměstnankyně mohou podat výpověď kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu.

 

Jak postupovat, pokud zaměstnavatel odmítá zaměstnance po rodičovské dovolené přijmout zpět do práce?

Pokud zaměstnavatel bude odmítat přijmout zaměstnance či zaměstnankyni zpět do práce vůbec, bude mu/jí po uplynutí ochranné lhůty muset dát výpověď či zrušit pracovní poměr ze zákonných důvodů (s výjimkou případu, kdy se vzájemně dohodnou). Pokud by zaměstnanec či zaměstnankyně byli přesvědčení, že zákonný důvod není naplněn, měli by opět postupovat způsobem uvedeným výše: informovat zaměstnavatele písemně o tom, že trvá na zaměstnávání, a následně podat žalobu na neplatnost výpovědi či rozvázání pracovního poměru. Po dobu, kdy bude spor trvat, pak zaměstnanci či zaměstnankyni náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

Pokud máte problém se zaměstnavatelem, obraťte se na https://www.vasenaroky.cz/pracovnepravni-naroky

 

KomentářeKategorie
Příbuzné články
Pět důvodů, proč při dlouhodobé práci z domova nejsme výkonní
Pět důvodů, proč při dlouhodobé práci z domova nejsme výkonní

26.05.2020 | Jak produktivně spolupracovat, když nejste spolu? To je otázka, kterou teď řeší mnoho vedoucích ...


Profese v první linii – nejen zdravotníci, ale i zámečníci nebo ostraha
Profese v první linii – nejen zdravotníci, ale i zámečníci nebo ostraha

08.04.2020 | Současná situace mnoha lidem převrací život, řada z nich doma hledá, čím by se zaměstnali, ...


Proti koronaviru bojují v nemocnicích i roboty
Proti koronaviru bojují v nemocnicích i roboty

06.04.2020 | Kolaborativní robot dokáže spolehlivě a bezpečně sterilizovat místnosti, ve kterých se nachází ...


Přenáší se na bankovkách COVID-19? Podle WHO ne.
Přenáší se na bankovkách COVID-19? Podle WHO ne.

06.04.2020 | Panika z koronaviru se dotkla téměř všech aspektů našich každodenních životů - od změny pracovního ...


Homeoffice může být pro mnoho firem časovanou bezpečnostní bombou
Homeoffice může být pro mnoho firem časovanou bezpečnostní bombou

06.04.2020 | České firmy jsou dnes silně konfrontovány se situací, na níž neměly čas se připravit. Homeoffice ...